newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 16/4
29 / 04 / 2021 | Michał | wyświetleń: 149

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16/4 o pow. 0,5700 ha w obrębie Czerwięcino gmina Karlino, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod tereny istniejących i planowanych dróg wewnętrznych i oznaczonej symbolem 01.KDW,  zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr X/89/15 z dnia   26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w obrębach geodezyjnych Czerwięcino i Lubiechowo (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3024), opisanej w księdze wieczystej KO1B/00049927/4  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi drogi.

Wyżej opisana  nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza  - 20.000,00 zł

Wadium  - 4.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  25 maja 2021 r.  na konto : PKO Bank Polski SA nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021, poz. 685 z późn. zm.) jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi na rzecz Gminy Karlino, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w  formie aktu notarialnego, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości.  Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwo sporządzone notarialnie, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki.

Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza  przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż     okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy         z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r.   poz. 2278).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w tym opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,  o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547   lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 28 kwietnia 2021 r.

                                                                                                          Burmistrz Karlina

                                                                                                          Waldemar Miśko

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ