newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner DOOR TO DOOR.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 34/2021
29 / 04 / 2021 | Michał | wyświetleń: 124

Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 34/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w  Karlinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 104 i 1041 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 69/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 10 października 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Karlino, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 1  pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20)  Pracownicy obsługi (robotnik gospodarczy, sprzątaczka oraz pomoc administracyjna – dyspozytor, kierowcy)”,

b) w ust. 1 po pkt 25 zmienia się kropkę na przecinek oraz dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) Stanowisko ds. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego z zakresu ochrony powietrza.”.

2) w § 21 w pkt 1 po literze f) zmienia się kropę na przecinek oraz dodaje się literę h) w brzmieniu:

„h) Stanowisko ds. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego z zakresu ochrony powietrza.”.

3) w § 24 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Pracownicy obsługi – sprzątaczka, pomoc administracyjna – dyspozytor, kierowcy.”.

4) w § 33:

 a) w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Do zakresu działania pracowników obsługi (robotnik gospodarczy, sprzątaczka oraz pomoc administracyjna – dyspozytor, kierowcy) należy:

a) utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na obiektach administrowanych przez Gminę – sprzątaczka,

b) dokonywanie drobnych remontów budynków i napraw mebli, urządzeń i sprzętu oraz ich konserwacja – robotnik gospodarczy,

c) przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja przewozów osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności z terenu gminy Karlino – pomoc administracyjna – dyspozytor,

d) realizacja usług indywidualnego przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności z terenu gminy Karlino – kierowcy.”,

b) w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Do zakresu działania na stanowisku ds. prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego z zakresu ochrony powietrza należą sprawy:

a) udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

b) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawianie korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,

c) wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,

d) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,

e) zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,

f) przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji,

g) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji,  

h) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku,

i) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych,  

j) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu,

k) przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców w Gminie,  

l) pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników,

ł) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań oraz rozliczanie udzielonej dotacji z zakresu realizacji Programu.”,

m) prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony i czystości powietrza.

5)  Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 2 - Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP Karlino oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Karlinie.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ