newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zaproszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2018 rok
12 / 06 / 2019 | Urszula | wyświetleń: 457

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

DOT. PRZEDSTAWIENIA PRZEZ BURMISTRZA KARLINA 

RAPORTU O STANIE GMINY KARLINO ZA  2018 ROK

I ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE

 

 1. Przedstawienie Raportu oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Karlino za 2018 rok odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Karlinie w dniu 28 czerwca 2019 roku. Sesja odbędzie się w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Parkowej 1 w Karlinie. Rozpoczęcie sesji o godzinie 1300. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok znajduje się w punkcie 5. porządku obrad. 
 2. W debacie nad Raportem, oprócz radnych, będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Karlina - maksymalnie 15 osób.
 3. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karlinie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej podpisami 20 osób.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 17 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pokój nr 1 lub 2 w godzinach pracy Urzędu. 
 5. Zgłoszenia należy złożyć najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 roku, tj. w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być przedstawiony Raport.
 6. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób, decyduje kolejność złożenia pisemnego zgłoszenia.
 7. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Karlino wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia.
 8. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, przy czym przedmiotowe wystąpienie winno dotyczyć wyłącznie kwestii przedstawionych w Raporcie.
 9. Istnieje możliwość ograniczenia czasowego wystąpienia mieszkańca w debacie w przypadku, jeżeli mówca odbiega od przedmiotu debaty lub znacznie przewleka swoje wystąpienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodnicząca, która odbiera głos po dwukrotnym, bezskutecznym zwróceniu uwagi, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole z sesji.

 

Podstawa prawna:

I. Art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)                             

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

          1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób,

           2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8.   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
04 / 08 / 2020 | Michał
grafika