newsletter.png
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FB_KE_akademia_szerokopasmowa-1280x640.jpg
RELACJA BANER kws 2019 MAŁY.png
monitor maly.jpg
baner twój pit mały.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
re sesja.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina Nr 13/2018 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku”
13 / 02 / 2018 | Michał | wyświetleń: 1439

Zarządzenie Nr 13/2018

Burmistrza Karlina

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  § 5 pkt 1 i § 8 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXXVI/364/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2821 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Karlino  w celu  zebrania opinii oraz pozyskanie informacji i sugestii w zakresie projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku”, zwanego dalej „projektem”, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. W konsultacjach mogą również uczestniczyć organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Karlino, prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na obszarze Gminy Karlino działalność w zakresie turystyki.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r. w formie badania opinii mieszkańców gminy Karlino oraz podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2, na temat projektu - poprzez jego umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy  oraz przyjmowanie opinii, uwag i propozycji do projektu na formularzach.

2.  Projekt będzie także dostępny do wglądu w punkcie konsultacyjnym, o którym mowa w ust. 4.

4. W terminie wskazanym w  ust. 1 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Karlinie – Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego,  ul. Szymanowskiego 17, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:00, w którym można będzie przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na formularzach.

§ 4. 1. W dniu 21.02.2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 105 Karlińskiego Ośrodka Kultury odbędzie się otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

2. Informacja o terminie spotkania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.karlino.pl

§ 5. 1. Opinie, uwagi i propozycje do treści projektu mogą składać mieszkańcy gminy Karlino oraz podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Zgłoszenia opinii, uwag i propozycji do projektu należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, Formularz będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w punkcie konsultacyjnym.

3. Zgłoszenia opinii, uwag i propozycji do projektu można dokonać:

- wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres , wpisując w temacie wiadomości „Konsultacje społeczne dot. „Strategii rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku” (decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą), lub

- przekazując wypełniony czytelnie formularz w punkcie konsultacyjnym lub podczas spotkania otwartego, lub

- wysyłając wypełniony czytelnie formularz na adres: Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6 , 78-230 Karlino (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Karlinie).

4. Zbieranie formularzy nastąpi w terminie od  21  lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

§ 6. Zebrane formularze zostaną sprawdzone pod względem formalnymi i merytorycznym.

§ 7. Na podstawie wyników konsultacji powstanie raport, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy w terminie do 14 dni po zakończeniu zbierania formularzy.

§ 8.Wyznaczam Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 9. 1.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie;

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatowi Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ