newsletter.png
16-9.jpg
baner dobry start.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Dofinansowanie szkoleń do 80%
14 / 09 / 2017 | Michał | wyświetleń: 207

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela refundacji w wysokości do 80% kosztów usług rozwojowych dla MŚP w ramach projekt pn. Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowychdofinansowany w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wartość projektu to blisko 27 mln zł

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2020 roku.

Działania przewidziane w projekcie skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) mających swoją siedzibę, filię, jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy  mających zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.


W ramach projektu udzielamy pomocy de minimis do usług szkoleniowych oraz doradczych które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. ze szkoleń, studiów podyplomowych, e-learningu, kursów zawodowych, doradztwa, coachingu. Szczegółowa oferta usług rozwojowych znajduje się na stronie internetowej uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Baza Usług Rozwojowych jest to internetowa PLATFORMA dostępna pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl, obejmująca w szczególności bazę podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych

W bazie znajdują się usługi o  charakterze szkoleniowym i doradczym oraz inne działania, dzięki którym przedsiębiorstwo i  jego pracownicy rozwijają swoje kompetencje. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów:

70% wsparcia, jeżeli

 • usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji,
 • lub przedsiębiorstwo zrealizowało projekt polegający na analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

80% wsparcia, jeżeli

 • przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • przedsiębiorstwo deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach,
 • lub przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu

OGRANICZENIA I LIMITY:

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

- dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,

- dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,

- dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z naszym biurem w Koszalinie lub Szczecinie. Nasi doradcy rozwojowi pomogą przeanalizować potrzeby szkoleniowe oraz wypełnić wymagane dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

-  na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

- na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

- na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;

-  na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

 • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- gdy koszt usługi rozwojowej obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami;

- gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych;

-  obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy)

- gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minmis/ pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. Wartość pomocy de minimis udzielona jednemu przedsiębiorcy przez państwo nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat podatkowych, dla przedsiębiorstw działających w obszarze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem w Koszalinie lub Szczecinie. Nasi doradcy rozwojowi pomogą przeanalizować potrzeby szkoleniowe oraz wypełnić wymagane dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

BIURO PROJEKTU SZCZECIN

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233

Doradca Rozwojowy

Małgorzata Gajewska, tel. 515 416 856

e-mail:

Doradca Rozwojowy

Anita Szewczyk, el. 515 416 886

e-mail:

BIURO PROJEKTU KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pokój 328 i 329

 

Doradca Rozwojowy

Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890

e-mail:

Doradca Rozwojowy

Monika Skiba, tel. 515 416 845

e-mail:

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
05 / 06 / 2018 | Michał
grafika