newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner wakacje 2020.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 251/3
26 / 06 / 2019 | Michał | wyświetleń: 451

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr 251/3 o pow. 329 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino,  nie posiadającej aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino. W ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karlino ma przeznaczenie jako grunty rolne.

W ewidencji gruntów oznaczona jest jako   Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub  w trakcie zabudowy.

Działka posiada wydaną  decyzję o warunkach zabudowy Nr 23/2017 z dnia 20.06.2017 r.- budowa pawilonu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną murem oporowym zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu usługowego i decyzja lokalizacji celu publicznego  nr 3/2017 z 19.09.2017 r.- przebudowa ulicy Okrzei, Krótkiej i Bogusława X   oraz dróg wewnętrznych przy ul. Koszalińskiej 42-62 wraz z budową i przebudową  infrastruktury technicznej.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka    nr 251/3  posiada urządzoną księgę wieczystą KO1B/00049556/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

            CENA WYWOŁAWCZA –         32.300,00 zł

            WADIUM         –           6.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 11°° w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 lipca 2019 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i zaoferuje on co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,    który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości ora dowód wpłaty wadium. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia   o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres  3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278)

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia 26  czerwca 2019 r.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ